NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat

Helt barriärfritt:
Tillgänglig PDF (PDF/UA) för tillgänglig e-förvaltning / e-myndighet

PDF/UA - Ikon

EU:s webbtillgänglighetsdirektiv garanterar att alla användare
har lika tillgång till information och funktionalitet på webben;
(svensk lag, 2019: "Lag om tillgänglighet till digital offentlig service").

Barriärer som förhindrar interaktion med eller tillgång till en webbplats
för personer med funktionsvariation kan betraktas som diskriminering.

Undvik rättsliga risker genom att se till att alla PDF-dokument
på din webbplats är tillgängliga för alla.

En framgångsrik e-förvaltning förutsätter att all digital myndighetsinformation
är tillgänglig för alla medborgare - framgången är beroende av "tillgänglig PDF".

PDF-dokument som överensstämmer med
ISO-standarden 14289 (PDF/UA) eller "tillgänglig PDF"
är universellt tillgängliga för alla.
NewFormat AB

NewFormat gör PDF information permanent
tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar
för framtiden och för så många som möjligt.


Våra lösningar baseras på

erkända ISO-standarder baserade på PDF-teknik

och beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara från leverantörer
som är medlemmar i den globala branschföreningen PDF Association.
Helt barriärfritt:
Tillgänglig PDF (PDF/UA) för tillgänglig e-förvaltning / e-myndighet

Tillgänglig PDF i enlighet med ISO-standarden PDF/UA
säkerställer universell tillgänglighet för alla till digital information baserad på PDF-teknik;
såsom barriärfri läsning och redigering av PDF-dokument och PDF-formulär

av

Olaf Drümmer
grundare callas software, Tyskland,
grundare och vd, axaio software, Tyskland,
PDF Association Lifetime Member

Kent Åberg
grundare och vd, NewFormat AB, Sverige,
kontaktperson för PDF Association Scandinavia Chapter

(Följ callas software blog för PDF/UA-proffs!)


  Att göra information lättillgänglig för alla medborgare

  Att göra information lättillgänglig för hela befolkningen är utan tvekan en stor del av
  e-förvaltning och eftersträvas av federala och statliga myndigheter samt
  regioner, städer och kommuner.

  I allt högre grad erbjuds information, och vidarebefordras, endast i digital form,
  där det pålitliga och användarvänliga Portable Document Format (PDF)
  har etablerat sig över hela världen som det föredragna filformatet.

  PDF-formatet används för alla typer av dokument och används inom alla
  typer av näringsverksamhet, av myndigheter och av alla medborgare.
  PDF är ett tillförlitligt sätt att kommunicera korrekt information.

  All information som är värd att sparas och delas med andra
  sparas i form av PDF-dokument.
  Varje år skapas miljarder med PDF-dokument världen runt.
  Enbart inom svensk offentlig sektor skapas många miljoner PDF-dokument varje år.

  Sedan 2009 är det tvingande (enligt Riksarkivets föreskrifter)
  för svenska myndigheter att använda standarden PDF/A-1 vid
  elektronisk arkivering av kontorsdokument och digitala handlingar.


  För att säkerställa obegränsad tillgång PDF-baserad information i
  alla avseenden måste PDF-filer uppfylla vissa krav.
  Dessa definieras sedan 2012 i ISO-standarden PDF/UA för
  "universellt tillgängliga PDF-dokument".

  PDF/UA är en kompletterande, processbaserad standard
  som är tillämplig för svenska myndigheter och organ,
  för att göra offentliga dokument universellt tillgängliga för alla.
  Ett PDF-dokument kan samtidigt uppfylla flera standarder,
  exempelvis både PDF/A och PDF/UA.

  PDF/UA säkerställer att även medborgare med kraftigt nedsatt syn,
  otillräcklig förmåga att uttrycka sig i tal och skrift eller med
  motoriska begränsningar kan ta del av och interaktivt använda
  PDF-dokument på egen hand.
  Dessutom är innehållet i PDF/UA-dokument som visas på mobila enheter
  mycket enklare för användarna att läsa än från ett vanligt PDF-dokument;
  ett värdefullt mervärde för alla medborgare.

  En flat eller avfasad trottoarkant underlättar tillträde för rullstolsburna.
  PDF/UA-standarden fyller motsvarande funktion för att undanröja "digitala hinder".
  Utan att begränsa mångfalden i PDF-teknik, fastställer och säkerställer PDF/UA
  en obegränsad tillgänglighet till innehåll i PDF-filer.

  För detta ändamål definierar PDF/UA-standarden krav för att utesluta hinder för
  tillgång till sidinnehåll, formulärfält, anteckningar, metadata och andra delar av PDF-filer.
  Detta medger att användare som använder tekniska hjälpmedel, såsom skärmläsare,
  en speciell mus eller röststyrning, kan interagera med innehåll i PDF-dokument.
  PDF/UA erbjuder i sin tur tydligt definierade kriterier som författare av PDF-dokument
  måste observera och beakta för att skapa tillgängliga dokument.


  För att uppnå målet om tillgänglighet kräver PDF/UA-standarden, bland annat följande:

  • Allt innehåll i PDF-dokumentet måste vara korrekt taggat.
   Rubriker, paragrafstycken, listor och tabeller måste markeras som sådana.

  • Nivån på rubrikerna måste återspegla dokumentets interna struktur.

  • Den avsedda läsföljden (läsordningen) för hela innehållet måste klart definieras.

  • En beskrivande text ("alternativ text") måste åsättas alla ingående
   bilder och grafiska illustrationer, så att de med ord återspeglar vad
   bilden eller illustrationen beskriver.

  • Språket som används för ingående text måste anges.

  • Språkändringar inom ingående text måste även vara markerade;
   ex.vis att ett engelskt ord används i en i övrigt svensk text.

  • Information får inte representeras enbart av färg eller kontrast.


  De flesta av dessa krav uppfylls av osynliga markörer i
  PDF-dokumentets interna sidbeskrivningar.
  Dessa markörer kallas ofta för "taggar".
  Taggarna tillhandahåller PDF-element med ytterligare information om
  innehåll, position och typ av element i PDF-dokumentet och integrerar
  alla element i en semantisk övergripande struktur som definierar
  rubriker, bildtexter och navigeringselement.

  Tekniska hjälpmedel (Assistive Technology (AT)) använder ett
  PDF/UA-dokuments taggar för att återge dokumentets innehåll.

callas pdfGoHTML Structured Tags View English - Bild

Klicka på bilden
Exempel på ett korrekt taggat PDF-dokumentet och dess strukturtaggar.

  Detta är själva grunden för den praktiska användningen av
  en tillgänglig PDF för att underlätta eventuella funktionshinder,
  synnedsättning eller begränsningar i rörlighet som kräver
  användning av tekniska hjälpmedel.

  Skärmsläsare är beroende av att allt innehåll är angiven i textform,
  som sedan kan läsas upp via talsynteser eller via punktskrift.
  Användning av speciell mus, röststyrning och andra verktyg för
  effektiv navigering i och interaktion med dokument kräver tillgång till
  dokumentets interna innehållsstruktur i form av taggstrukturen.
  Detta uppnås genom att de ingående taggarna länkas ihop i logisk ordning,
  vilket betyder att alla innehållselement även tilldelas en semantisk roll.
  Elementen sammankopplas i en logisk läsföljd, oavsett på vilken
  sida och position de är placerade på i PDF-dokumentet.

  De nödvändiga taggarna kan även definieras i efterhand i befintliga PDF-filer
  med hjälp av program såsom Adobe Acrobat, men det här är en extremt tråkig,
  arbets- och tidskrävande uppgift.
  Det är mycket bättre och effektivare att utföra motsvarande förberedande
  arbete redan i det program som används för att skapa innehållet,
  såsom Microsoft Word och PowerPoint, eller OpenOffice och LibreOffice,
  eller Adobe InDesign för professionella publikationer.
  Dessa program erbjuder redan möjligheten att, i viss mån, skapa en väl taggad PDF
  även om en sådan PDF ännu inte uppnår full PDF/UA-kvalitet på vissa punkter.

  Obs! För att minimera den tidskrävande taggningen rekommenderas dock
  att mer specialiserade verktyg används för att skapa PDF-dokument som
  överensstämmer med PDF/UA-standarden.


  Men hur kontrollerar en dokumentförfattare/-skapare att de dokument
  som denne skapat verkligen uppfyller specifikationerna i PDF/UA?

  Redan 2013 utvecklade PDF Association, i samordning med ISO,
  det s.k. "Matterhorn-protokollet" som definierar det regelverk
  som ISO-standarden PDF/UA baseras på.
  Matterhorn-protokollet är en bindande testkatalog för
  tillgängliga PDF-dokument och formulär.
  Protokollet består av 31 testavsnitt som i sin tur består av 136 individuella,
  exakt definierade felförhållanden.
  Matterhorn-protokollet gör det lättare för upphovsmän att skapa och verifiera
  PDF/UA-kompatibla PDF-filer och formulär.
  Varje testavsnitt representerar ett specifikt område för överensstämmelseskrav,
  såsom "definition av textspråk" eller "metadata".
  De enskilda felförhållandena definierar ett specifikt test på
  dokumentnivå, sidnivå, objektnivå eller JavaScript-nivå.

  Några av testvillkoren kan kontrolleras programatiskt av programvara,
  till exempel med PDF Accessibility Checker (PAC 3) (utan kostnad)
  från den schweiziska stiftelsen "Access for all".
  PAC 3 anses vara det första verktyget helt baserat på Matterhorn-protokollet.

  Ett antal andra felförhållanden måste testas interaktivt,
  till exempel "Rubriker är inte markerade som rubriker".

  callas pdfGoHTML är en pluggin (utan kostnad) för Adobe Acrobat som stöder detta.
  callas pdfGoHTML visar, med tydliga färgmarkeringar, dokumentstrukturen, inklusive
  läsföljd och alternativa texter, för bilder i en lättförståelig och snabb diagnosvy.


  Tillgänglighet påverkar inte bara personer med mer eller
  mindre allvarliga funktionsvariationer.
  En korrekt taggad PDF med en bra taggstruktur är ett stort steg
  mot ett optimalt skapande, färdigställande, tillhandahållande och
  dagligt användande av tillgängliga dokument.
  Exempelvis indexerar sökmotorer tillgängliga PDF-filer mycket
  bättre tack vare PDF/UA. Strukturerade PDF-dokument kan
  användas mycket bättre än konventionella PDF-dokument.

  För formatkonverteringar, såsom PDF till HTML, oformaterad text eller RTF, eller
  Microsoft Word och OpenOffice Writer, blir konverteringsresultaten mer tillförlitliga.

  På mobila enheter med en relativt liten bildskärm, kan innehåll från
  PDF/UA-dokument presenteras på ett mer användarvänligt sätt.
  Detta spelar en särskilt viktig roll i ett samhälle format av
  medborgarnas dagliga användande av mobila enheter för alla
  typer av tjänster, och är också ett tydligt tillfälle för en framgångsrik
  e-förvaltning att vara delaktig i.Mer information

....eller klicka på / ladda ned dessa broschyrer:

PDF Association - PDF/UA in a Nutshell Booklet - Framsida - Bild     PDF Association - PDF/UA Flyer - Framsida - Bild
  Exempel på myndigheters verksamhetsdokument, PDF-dokument,
  som inte är tillgängliga för alla:

  Tillgång till digital offentlig information är en grundläggande rättighet för alla;
  även myndigheters PDF-dokument utgör digital offentlig service.


  Sverige som nation är bunden till:

  • FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna,

  • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder,

  • svensk diskrimineringslag, och

  • svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service

  Exemplen nedan utgör bara "toppen av ett isberg" av svenska myndigheters
  ordinarie verksamhetsdokument som inte är tillgängliga för alla i samhället.

  Samtliga dokument nedan är tillgängliga för allmänheten från offentliga webbsidor.

  Avsikten med att peka ut dessa ordinarie verksamhetsdokument här är att
  uppmärksamma att trots att Sverige är bunden till internationella utfästelser
  och lokala tvingande svenska lagar (enligt ovan) efterlevs inte dessa av
  svenska myndigheter och myndighetsföreträdare.
  Med rätta kan man fråga sig varför de anser sig inte behöva följa dessa regelverk?

  Medborgare, inklusive anställda i offentlig sektor, som inte kan ta del av
  digital offentlig information kan uppleva sig vara diskriminerade och därmed
  välja att vidtaga rättsliga åtgärder gentemot den svenska staten.

  Nu är det dags för våra myndigheter att undvika denna risk för legala påföljder
  genom att leva upp till gällande svensk lagstiftning.


  NewFormat har undersökt hundratals PDF-dokument
  (publicerade på publika webbsidor av regeringskansliet, myndigheter,
  riksdagspartier, organisationer, och privat näringsliv) med avseende på
  hur väl de uppfyller ISO-standarden PDF/UA för tillgäng PDF.

  Dokument/rapporter från myndigheter och organisationer med
  offentlig finansiering som dessutom ofta har ett speciellt uppdrag
  att verka för ett tillgängligt samhälle för alla.

  Inte i något fall har vi lyckats finna dokument som uppfyller standarden vilket
  innebär att svenska myndigheter och övriga aktörer på ett systematiskt vis
  förmodligen bryter mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!

  Myndighetsverksamhet framställes ofta som varandes öppen, tillgänglig och transparent.
  Anmärkningsvärt är då att inte ens de mest centrala styrdokumenten för
  svensk myndighetsutövning eller myndighetsrapporter är utförda för
  att vara tillgängliga för alla i vårt samhälle.

  Det krävs bara att som policy och SKALL-krav slå fast:
  "Alla dokument som baseras på PDF-teknik SKALL utföras enligt ISO-standarden PDF/UA".


  NewFormat hjälper myndigheter att bli tillgängliga e-myndigheter.

  Tillgänglig PDF (PDF/UA) säkerställer tillgänglighet till digital offentlig service för alla:
Sverige - SFS2018:1937 Lag om tillgänglighet till digital offentlig service (.pdf)

SFS2018:1937 Svensk Lag om tillgänglighet till digital offentlig service - Framsida - Bild PAC3 Check Report - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - SFS2018:1937 Lag om tillgänglighet till digital offentlig service - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som utgör den officiella publiceringen av den svenska tillgänglighetslagen,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA, och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige - Regeringsförklaringen 2019 (.pdf)

Regeringsförklaringen 2019 - Framsida - Bild PAC3 Check Report - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Regeringsförklaringen 2019 - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som utgör den officiella publiceringen av Regeringsförklaringen 2019,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA, och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige - Regleringsbrev 2019 Myndigheten för delaktighet (MFD) (.pdf)

Den svenska regeringen beslutar om förutsättningarna för
enskilda myndigheters verksamhet i årliga regleringsbrev som
innehåller uppgifter om myndighetens mål och ekonomiska ramar.
Regleringsbreven publiceras som PDF-dokument i Statsliggaren
(som är en del av Ekonomistyrningsverkets (ESV) webbplats).

Regleringsbrev 2019 Myndigheten för digital förvaltning - Framsida - callas pdfGoHTML kontroll - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Bild

Klicka på bilden

Exempel på PDF-dokument som helt saknar nödvändig strukturtaggning.

Alla Regleringsbrev,
kanske de viktigaste styrdokumenten för svenska myndigheter,
saknar helt nödvändig strukturtaggning och uppfyller ej PDF/UA.
Därmed ej tillgängliga för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige - Riksrevisionen - Årsredovisning 2018 (.pdf)

Riksrevisionen - Årsredovisning 2018 - Framsida - Bild PAC3 Check Report - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Riksrevisionen - Årsredovisning 2018 - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
Riksrevisionens årsredovisning 2018,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA, och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige - Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) - Årsredovisning 2018 (.pdf)

Myndigheten för digital förvaltning - Årsredovisning 2018 - Framsida - Bild PAC3 Check Report - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Myndigheten för digital förvaltning - Årsredovisning 2018 - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
Myndigheten för digital förvaltning - Årsredovisning 2018,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA, och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige - Myndigheten för tillgängliga media (MTM) - Årsredovisning 2018 (.pdf)

Myndigheten för tillgängliga media - Årsredovisning 2018 - Framsida - Bild PAC3 Check Report - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Myndigheten för tillgängliga media - Årsredovisning 2018 - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
Myndigheten för tillgängliga media - Årsredovisning 2018,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA, och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige - Sveriges kommuner och landsting (SKL) -
Yttrande Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet, 2018 (.pdf)

Sveriges kommuner och landsting - Yttrande över Förslag till föreskrifter tillgänglighet till digital offentlig service - Framsida - Bild PAC3 Check Report - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Sveriges kommuner och landsting - Yttrande över Förslag till föreskrifter tillgänglighet till digital offentlig service - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
Sveriges kommuner och landsting
Yttrande Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA, och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige - Valmyndigheten
Europaparlamentetsvalet 2019 - Faktablad om att rösta (.pdf)

Valmyndigheten - Europaparlamentetsvalet 2019 - Faktablad om att rösta - Framsida - Bild PAC3 Check Report - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Valmyndigheten - Europaparlamentetsvalet 2019 - Faktablad om att rösta - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
Valmyndigheten - Europaparlamentetsvalet 2019 - Faktablad om att rösta,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA, och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige - Skatteverket - Dags att deklarera, 2019 (.pdf)

Skatteverket - SKV325 Utgåva 40 - Dags att deklarera 2019 - Framsida - Bild PAC3 Check Report - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Skatteverket - SKV325 Utgåva 40 - Dags att deklarera 2019 - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
Skatteverkets deklarationsguide 2019 - Dags att deklarera,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA, och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige - MSB - Om krisen eller kriget kommer - På lätt svenska, 2018 (.pdf)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerade (2018-05-17)
ett antal broschyrer "Om krisen eller kriget kommer" på en mängd språk.
Broschyrerna påstods även vara "lättlästa" för personer med funktionsvariation.

callas pdfGoHTML Check - MSB Broschyr: Om krisen eller kriget kommer - Lättläst på svenska - Saknar helt taggar - Ej tillgänglig PDF - Uppfyller ej PDF/UA - Bild

Klicka på bilden

Exempel på ett PDF-dokument som helt saknar nödvändig strukturtaggning.
Därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige - SCDI - Digital Mognad i Offentlig sektor, 2019 (.pdf)

Forsknings-/statusrapport från Centrum för digital innovation
om digitaliseringen i stat, landsting/regioner och kommuner.

callas pdfGoHTML - Exempel på PDF-dokument som här helt otaggat. is not accessible for all - Picture

Klicka på bilden

Exempel på ett PDF-dokument som helt saknar nödvändig strukturtaggning.
Därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige - Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) -
Policy for utveckling av programvara, 2019 (.pdf)

Myndigheten för digital förvaltning - Policy for utveckling av programvara - Framsida - Bild PAC3 Check Report - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Myndigheten för digital förvaltning - Policy för utveckling av programvara - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
Myndigheten för digital förvaltning - Policy for utveckling av programvara,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA, och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige - Diskrimineringsombudsmannen (DO) -
Faktablad: Bristande tillgänglighet är diskriminering, 2018 (.pdf)

Diskrimineringsombudsmannen (DO) - Faktablad: Bristande tillgänglighet är diskriminering - Framsida - Bild PAC3 Check Report - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF -Diskrimineringsombudsmannen (DO) - Faktablad: Bristande tillgänglighet är diskriminering - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
Diskrimineringsombudsmannen - Faktablad: Bristande tillgänglighet är diskriminering,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA, och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige - Vinnova Rapport: VR 2019:2 -
Studie av definition och tillämpningar av begreppet tillgänglighetsdesign (.pdf)

Vinnova - Rapport: VR 2019:2 - Studie av definition och tillämpningar av begreppet tillgänglighetsdesign - Framsida - Bild PAC3 Check Report - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Vinnova - Rapport: VR 2019:2 - Studie av definition och tillämpningar av begreppet tillgänglighetsdesign - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
Vinnovas Rapport 2019:2
Studie av definition och tillämpningar av begreppet tillgänglighetsdesign,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA, och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige - Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) -
Remisspromemoria om förslag till föreskrifter om
tillgänglighet till digital offentlig service, 2019 (.pdf)

Myndigheten för digital förvaltning - Remisspromemoria om förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service - Framsida - Bild PAC3 Check Report - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Myndigheten för digital förvaltning - Remisspromemoria om förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
Myndigheten för digital förvaltning
Remisspromemoria om förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA, och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige - Funktionsrätt Sverige -
Yttrande över Förslag till föreskrifter om tillgänglighet till
digital offentlig service, 2019 (.pdf)

Funktionsrätt Sverige - Yttrande över Förslag till föreskrifter tillgänglighet till digital offentlig service - Framsida - Bild PAC3 Check Report - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Funktionsrätt Sverige - Yttrande över Förslag till föreskrifter tillgänglighet till digital offentlig service - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
Funktionsrätt Sverige
Yttrande över Förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA, och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige - Försäkringskassan -
Om du har en funktionsnedsättning, 2019 (.pdf)

Försäkringskassan - Om du hat en funktionsnedsättning - Framsida - Bild PAC3 Check Report - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Försäkringskassan - Om du har en funktionsnedsättning - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
Försäkringskassans broschyr
Om du har en funktionsnedsättning,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA, och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige - Arbetsförmedlingen - Årsredovisning 2018 (.pdf)

Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2018 - Framsida - Bild PAC3 Check Report - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2018 - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
Arbetsförmedlingen - Årsredovisning 2018,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA, och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige - SBAB Bank AB - Årsredovisning 2018 (.pdf)

SBAB Bank AB ägs till 100 procent av svenska staten.

callas pdfGoHTML kontroll - SBAB Årsredovisning 2018 - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Bild

Klicka på bilden

Exempel på ett PDF-dokument som helt saknar nödvändig strukturtaggning.
Därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige - Statens Servicecenter
En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv, 2019 (.pdf)


callas pdfGoHTML kontroll - Statens Servicecenter - En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv, 2019 - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Bild

Klicka på bilden

Exempel på ett PDF-dokument som helt saknar nödvändig strukturtaggning.
Därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige - Stockholm - En stad för alla

callas pdfGoHTML - Stockholm En stad för alla - Exempel på PDF-dokument som här helt otaggat och därmed otillgängligt för målgruppen

Klicka på bilden

Exempel på ett PDF-dokument som helt saknar nödvändig strukturtaggning.
Därmed helt otillgängligt för avsedd målgrupp: "Personer med funktionsnedsättning".
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Exempel på tillgängliga PDF-dokument enligt ISO-standarden PDF/UA

För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2019 NewFormat AB. All rights reserved.PDF/UA - Ikon