NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Vi gör PDF information permanent
tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar
för framtiden och för så många som möjligt.

Vi lämnar ingen fil i sticket.

Vi skapar tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA.


Våra lösningar baseras på
erkända ISO-standarder baserade på PDF-teknik
och beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara från
leverantörer som är medlemmar i PDF Association.

Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF


En PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis lika
tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplats
PDF/UA - Ikon

Helt barriärfritt
Tillgänglig PDF (PDF/UA) för tillgänglig e-förvaltning / e-myndighet

Tillgänglig PDF i enlighet med ISO-standarden PDF/UA säkerställer
universell tillgänglighet för alla till digital information baserad på PDF-teknik;
såsom barriärfri läsning och redigering av PDF-dokument och PDF-formulär

av

Olaf Drümmer
grundare callas software, Tyskland,
grundare och vd, axaio software, Tyskland,
PDF Association Lifetime Member

Kent Åberg
grundare och vd, NewFormat AB, Sverige,
kontaktperson för PDF Association Scandinavia Chapter

(Följ callas software blog för PDF/UA-proffs!)


  Att göra information lättillgänglig för alla medborgare

  Att göra information lättillgänglig för hela befolkningen är utan tvekan en stor del
  av e-förvaltning och eftersträvas av federala och statliga myndigheter samt
  regioner, städer och kommuner.

  I allt högre grad erbjuds information, och vidarebefordras, endast i digital form,
  där det pålitliga och användarvänliga Portable Document Format (PDF)
  har etablerat sig över hela världen som det föredragna filformatet.

  PDF-formatet används för alla typer av dokument och används inom alla
  typer av näringsverksamhet, av myndigheter och av alla medborgare.
  PDF är ett tillförlitligt sätt att kommunicera korrekt information.

  All information som är värd att sparas och delas med andra
  sparas i form av PDF-dokument.
  Varje år skapas miljarder med PDF-dokument världen runt.
  Enbart inom svensk offentlig sektor skapas många miljoner PDF-dokument varje år.

  Sedan 2009 är det tvingande (enligt Riksarkivets föreskrifter)
  för svenska myndigheter att använda standarden PDF/A-1 vid
  elektronisk arkivering av kontorsdokument och digitala handlingar.


  För att säkerställa obegränsad tillgång PDF-baserad information i
  alla avseenden måste PDF-filer uppfylla vissa krav.
  Dessa definieras sedan 2012 i ISO-standarden PDF/UA för
  "universellt tillgängliga PDF-dokument".

  PDF/UA är en kompletterande, processbaserad standard
  som är tillämplig för svenska myndigheter och organ,
  för att göra offentliga dokument universellt tillgängliga för alla.
  Ett PDF-dokument kan samtidigt uppfylla flera standarder,
  exempelvis både PDF/A och PDF/UA.

  PDF/UA-standarden är värdefull för alla, med eller utan funktionsvariation.
  Standarden underlättar speciellt för att personer med kraftigt nedsatt syn,
  otillräcklig förmåga att uttrycka sig i tal och skrift eller som har
  motoriska begränsningar kan ta del av och interaktivt använda
  PDF-dokument på egen hand.

  Dessutom är innehållet i PDF/UA-dokument som visas på mobila enheter
  mycket enklare för användarna att läsa än från ett vanligt PDF-dokument;
  ett värdefullt mervärde för alla medborgare.


  En flat eller avfasad trottoarkant underlättar tillträde för barnvagnar,
  rullstolsburna, gående, cyklister, transporter, utryckningsfordon m.fl.
  Det är helt enkelt bra för alla!

  PDF/UA-standarden fyller motsvarande funktion för att undanröja
  "digitala hinder" när man läser och redigerar dokument och formulär.
  Utan att begränsa mångfalden i PDF-teknik, fastställer PDF/UA hur
  obegränsad tillgänglighet till innehåll i PDF-filer säkerställs.

  För detta ändamål definierar PDF/UA-standarden krav för att
  utesluta hinder för tillgång till sidinnehåll, formulärfält,
  anteckningar, metadata och andra delar av PDF-filer.
  Detta medger att användare som använder tekniska hjälpmedel,
  såsom skärmläsare, en speciell mus eller röststyrning,
  kan interagera med innehåll i PDF-dokument.

  PDF/UA innehåller dessutom tydligt definierade kriterier som författare
  av PDF-dokuments innehåll måste observera och beakta för att
  skapa tillgängliga dokument.


  För att uppnå målet om tillgänglighet kräver PDF/UA-standarden, bland annat följande:

  • Allt innehåll i PDF-dokumentet måste vara korrekt taggat.
   Rubriker, paragrafstycken, listor och tabeller måste markeras som sådana.

  • Nivån på rubrikerna måste återspegla dokumentets interna struktur.

  • Den avsedda läsföljden (läsordningen) för hela innehållet måste klart definieras.

  • En beskrivande text ("alternativ text") måste åsättas alla ingående
   bilder och grafiska illustrationer, så att de med ord återspeglar vad
   bilden eller illustrationen beskriver.

  • Språket som används för ingående text måste anges.

  • Språkändringar inom ingående text måste även vara markerade;
   ex.vis att ett engelskt ord används i en i övrigt svensk text.

  • Information får inte representeras enbart av färg eller kontrast.

  De flesta av dessa krav uppfylls av osynliga markörer i
  PDF-dokumentets interna sidbeskrivningar.
  Dessa markörer kallas ofta för "taggar".
  Taggarna tillhandahåller PDF-element med ytterligare information om
  innehåll, position och typ av element i PDF-dokumentet och integrerar
  alla element i en semantisk övergripande struktur som definierar
  rubriker, bildtexter och navigeringselement.

  Tekniska hjälpmedel (Assistive Technology (AT) använder ett
  PDF/UA-dokuments taggar för att återge dokumentets innehåll.

callas pdfGoHTML Structured Tags View English - Bild

Klicka på bilden
Exempel på ett korrekt taggat PDF-dokumentet och dess strukturtaggar.

  Detta är själva grunden för den praktiska användningen av
  en tillgänglig PDF för att underlätta eventuella funktionshinder,
  synnedsättning eller begränsningar i rörlighet som kräver
  användning av tekniska hjälpmedel.

  Skärmsläsare är beroende av att allt innehåll är angiven i textform,
  som sedan kan läsas upp via talsynteser eller via punktskrift.

  Användning av speciell mus, röststyrning och andra verktyg för
  effektiv navigering i och interaktion med dokument kräver tillgång till
  dokumentets interna innehållsstruktur i form av taggstrukturen.
  Detta uppnås genom att de ingående taggarna länkas ihop i logisk ordning,
  vilket betyder att alla innehållselement även tilldelas en semantisk roll.
  Elementen sammankopplas i en logisk läsföljd, oavsett på vilken
  sida och position de är placerade på i PDF-dokumentet.

  De nödvändiga taggarna kan även definieras i efterhand i befintliga PDF-filer
  med hjälp av program såsom Adobe Acrobat, men det är ofta en extremt tradig,
  arbets- och tidskrävande uppgift.

  Det är mycket bättre och effektivare att utföra motsvarande förberedande
  arbete redan i det program som används för att skapa innehållet,
  såsom Microsoft Word och PowerPoint, eller OpenOffice och LibreOffice,
  eller Adobe InDesign för professionella publikationer.
  Dessa program erbjuder redan möjligheten att, i viss mån, skapa en väl taggad PDF
  även om en sådan PDF ännu inte uppnår full PDF/UA-kvalitet på vissa punkter.

  Obs! För att minimera den tidskrävande taggningen rekommenderas dock
  att mer specialiserade programvaror används för att skapa PDF-dokument
  som överensstämmer med PDF/UA-standarden.


  Men hur kontrollerar en dokumentförfattare/-skapare att de dokument
  som denne skapat verkligen uppfyller specifikationerna i PDF/UA?

  Redan 2013 utvecklade PDF Association, i samordning med ISO,
  det s.k. "Matterhorn-protokollet" som är en bindande testkatalog för
  tillgängliga PDF-dokument och formulär.

  Protokollet består av 31 testavsnitt som i sin tur består av 136 individuella,
  exakt definierade felförhållanden.
  Matterhorn-protokollet gör det lättare för upphovsmän att skapa och verifiera
  PDF/UA-kompatibla PDF-filer och formulär.
  Varje testavsnitt representerar ett specifikt område för överensstämmelseskrav,
  såsom "definition av textspråk" eller "metadata".
  De enskilda felförhållandena definierar ett specifikt test på
  dokumentnivå, sidnivå, objektnivå eller JavaScript-nivå.


  Några av testvillkoren kan kontrolleras programatiskt av programvara,
  till exempel med PDF Accessibility Checker (PAC) (utan kostnad).
  PAC anses vara det första verktyget helt baserat på Matterhorn-protokollet.


  Ett antal andra felförhållanden måste testas interaktivt,
  till exempel att "Rubriker är inte markerade som rubriker".

  callas pdfGoHTML är en pluggin (utan kostnad) för
  Adobe Acrobat som stöder detta.
  callas pdfGoHTML visar, med tydliga färgmarkeringar,
  dokumentstrukturen, inklusive läsföljd, rubriker, textparagrafer,
  alternativa texter för bilder och tabellstrukturer i en
  lättförståelig och snabb diagnosvy.


  PDF-dokument som innehåller datatabeller kräver speciell uppmärksamhet;
  exempelvis koncernårsredovisningar med mängder av komplexa datatabeller.
  Denna typ av rapporter skapas ofta med Adobe InDesign.

  Visserligen går det att i efterhand åtgärda ett PDF-dokuments
  komplexa datatabeller så att de blir digitalt tillgängliga,
  företrädesvis med programvaran axesPDF,
  i de fall då man inte har tillgång till källfilen,
  men det rekommenderade (enklaste och snabbaste) sättet
  är att tagga tabellerna enligt PDF/UA-standardens krav i
  källdokumentet redan när dokumentet skapas för första gången.

  axaio MadeToTag är den unika pluggin för Adobe InDesign som du behöver
  för att mycket snabbare och enklare skapa tillgängliga PDF-dokument
  inifrån Adobe InDesign (i din .indd-källfil) enligt PDF/UA-standarden.
  En 7-stegsguide säkerställer att du inte missar att utföra någon viktig åtgärd.

  Ytterligare en fördel med axaio MadeToTag för Adobe InDesign är att
  ingen efterbearbetning av det exporterade PDF-dokumentet behöver
  utföras med Adobe Acrobat, vilket i sin tur innebär många
  inbesparade arbetstimmar för dig.


  Tillgänglighet påverkar inte bara personer med mer eller
  mindre allvarliga funktionsvariationer.
  En korrekt taggad PDF med en väldefinierad taggstruktur är
  ett stort steg mot optimalt skapade, färdigställda,
  exporterade och dagligt använda tillgängliga dokument.

  Exempelvis indexerar sökmotorer tillgängliga PDF-filer mycket
  bättre tack vare PDF/UA. Strukturerade PDF-dokument kan
  användas mycket bättre än konventionella PDF-dokument.

  Även för formatkonverteringar, såsom PDF till HTML,
  oformaterad text eller RTF, eller Microsoft Word och OpenOffice Writer,
  blir konverteringsresultaten mer tillförlitliga tacka vare en väl
  utförd och korrekt taggning.


  På mobila enheter med en relativt liten bildskärm, kan innehåll från
  PDF/UA-dokument presenteras på ett mer användarvänligt sätt.

  Detta spelar en särskilt viktig roll i ett samhälle format av
  medborgarnas dagliga användande av mobila enheter
  för alla typer av tjänster, och är också ett tydligt tillfälle
  för en framgångsrik e-förvaltning att vara delaktig i.

  Se även:
PDF/UA - Ikon

Rekommenderad läsning om PDF/UA
ISO-standarden för tillgängliga PDF-dokument och -formulär

PDF/UA in a Nutshell - Front Cover - Picture     PDF/UA Flyer Front Cover - Picture

(Klicka på bilderna ovan för nedladdning av dessa guider)Livboj - Bild

  Behöver du hjälp med att skapa tillgänglig PDF enligt PDF/UA?

  Tillgänglig PDF (PDF/UA) säkerställer tillgänglighet till digital offentlig service för alla.

  Vi hjälper kunder att skapa önskad mängd av tillgängliga PDF-dokument,
  inifrån MS Office (Word and Powerpoint) och Adobe InDesign,
  eller från PDF-dokument genererade av andra programvaror.


  Intressant?
Mer information och resurser

PDF/UA - Ikon


Varning - Ikon

Varning för otillgänglig PDF!

PDF/UA Foundation - PAC PDF/UA Check - Fel - Denna fil uppfyller inte PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Banner


För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.PDF/UA - Ikon