NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat

NewFormat AB

Vi gör PDF information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar
för framtiden och för så många som möjligt.

Vi skapar tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA.


Våra lösningar baseras på
erkända ISO-standarder baserade på PDF-teknik
och beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara från
leverantörer som är medlemmar i PDF Association.

Varning - Ikon

Otillgänglig PDF
Varning - Ikon

Otillgänglig PDF kan utgöra diskriminering


  Tillgång till digital offentlig information är en grundläggande rättighet för alla;
  även myndigheters PDF-dokument utgör digital offentlig service.

  Barriärer som förhindrar interaktion med eller tillgång
  till en webbplats innehåll kan utgöra diskriminering.

  EU:s webbtillgänglighetsdirektiv garanterar att alla användare,
  oavsett funktionsförmåga, har lika tillgång till information och
  funktionalitet på webben;
  (svensk lag, 2019: "Lag om tillgänglighet till digital offentlig service").
Varning - Ikon

Politiker och myndigheter bryter förmodligen mot svensk tillgänglighetslag


  Sverige som nation är bunden till:

  • FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna,

  • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder,

  • svensk diskrimineringslag, och

  • svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service
   (SFS 2018:1937 & SFS 2018:1938)

  Deklarationer, konventioner och lagar som är teknikneutrala.
  Oavsett vilken teknik som väljs för leverans av en digitalt baserad service
  (webb/HTML, PDF,...) måste den vara utförd i en form så att den är
  tillgänglig för alla i samhället.

  Svenska myndigheter är således sedan länge bundna till att i sin dagliga
  praktiska verksamhetsutövning efterleva och tillämpa dessa regelverk.


  Hur väl efterlever svenska myndigheter och offentliga verksamheter gällande lagar?

  Inte alls är svaret!

  Vår redovisning nedan visar att den tvingande tillgänglighetslagstiftningen helt gått
  våra politiker, beslutsfattare och myndigheter förbi i deras dagliga verksamhet när det
  gäller tillgänglighet för alla till innehållet i myndigheternas digitala PDF-dokument.
Varning - Ikon

Vem har anledning att bry sig om svenska tillgänglighetslagar
när inte ens regering eller riksdag bryr sig?


  Vi (NewFormat) har undersökt hundratals PDF-dokument med avseende på
  hur väl de uppfyller ISO-standarden PDF/UA för tillgäng PDF;
  dokument publicerade på publika webbsidor av regeringskansliet,
  riksdag, myndigheter, riksdagspartier, organisationer.

  Myndigheter samt organisationer (ofta med offentlig finansiering)
  som i flera fall dessutom har ett speciellt uppdrag att verka
  för ett tillgängligt samhälle för alla.

  Inte i något fall har vi lyckats finna dokument som uppfyller standarden
  vilket innebär att svenska myndigheter och övriga aktörer på ett
  systematiskt vis förmodligen bryter mot svensk lag om tillgänglighet
  till digital offentlig service!


  Det är anmärkningsvärt.
  Politiker, beslutsfattare och myndighetsföreträdare som nu är ansvariga för
  efterlevnaden av gällande regelverk har i många fall i ett tidigare skede aktivt
  drivit krav på digital tillgänglighet för alla, fördömt diskriminering i sina partiprogram,
  och som riksdagsmän tagit beslut om gällande tillgänglighetslagar.

  Ingen tycks dock ha förstått innebörden och den praktiska inverkan av
  lagstiftningen för den egna dagliga verksamheten.


  Anmärkningsvärt är att inte ens de mest centrala styrdokumenten för
  svensk myndighetsutövning eller myndighetsrapporter är utförda att
  vara tillgängliga för alla i vårt samhälle.

  När inte ens vårt lands mest centrala offentliga verksamheter, regering och riksdag,
  förmår publicera PDF-baserade dokument som är tillgängliga för alla enligt
  lagen om tillgänglighet till digital offentlig service,
  varför skall då andra myndigheter bry sig?
Varning - Ikon

Svenska myndigheters verksamhetsdokument, PDF-dokument,
är inte tillgängliga för alla!

Nedan listade dokuments överensstämmelse med
ISO-standarden PDF/UA har testats med dessa verktyg:

callas pdfGoHTML och PDF Accessibility Checker (PAC 3)Access for All - PAC3 Check - Fel - Denna fil är uppfyller inte PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Banner

Felmeddelandet ovan visas när ett PDF-dokument saknar
korrekt intern strukturtaggning, vilket alla tekniska hjälpmedel
(till exempel skärmläsare, PDF-läsare) är helt beroende av
för att på ett korrekt sätt återge innehållet i ett PDF-dokument.
Ett sådant PDF-dokument är således inte tillgängligt för alla.
Sverige
SFS2018:1937 Lag om tillgänglighet till digital offentlig service (.pdf)

SFS2018:1937 Svensk Lag om tillgänglighet till digital offentlig service - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - SFS2018:1937 Lag om tillgänglighet till digital offentlig service - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
den svenska tillgänglighetslagen,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!

Det är ytterst anmärkningsvärt att inte ens detta
grundläggande dokument, som uttrycker själva lagen om
tillgänglighet för alla, tillhandahålls som tillgänglig PDF!
Sverige
Regeringen
Regeringsförklaringen 2019-09-10 (.pdf)

Regeringsförklaringen 2019-09-10 - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Regeringsförklaringen 2019-09-10 - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Regeringsförklaringen 2019-09-10,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!

Felmeddelande: "Corrupted PDF document".
Upplyser om att PDF-dokumentet har så stora interna tekniska brister
att det inte ens går att öppna av testverktyg för validering gentemot
ISO-standarden för tillgänglig PDF (PDF/UA)!
Sverige
Regeringskansliet
Regeringen 2019 (.pdf)

Regeringen 2019 - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Regeringen 2019 - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Regeringskansliets publicering av Regeringen 2019,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Regeringen - Socialdepartementet
Regleringsbrev 2020 Myndigheten för delaktighet (MFD) (.pdf))

Den svenska regeringen beslutar om förutsättningarna för
enskilda myndigheters verksamhet i årliga regleringsbrev som
innehåller uppgifter om myndighetens mål och ekonomiska ramar.

Regleringsbreven publiceras som PDF-dokument i Statsliggaren
(som är en del av Ekonomistyrningsverkets (ESV) webbplats).
Dessa regleringsbrev är dock inte tillgängliga för alla!

callas pdfGoHTML kontroll - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Regleringsbrev 2020 Myndigheten för delaktighet - Framsida - Bild

Klicka på bilden

Exempel på PDF-dokument som helt saknar nödvändig strukturtaggning.

Alla regleringsbrev,
kanske de viktigaste styrdokumenten för svenska myndigheter,
saknar helt nödvändig strukturtaggning och uppfyller ej PDF/UA.
Därmed ej tillgängliga för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Regeringen - Infrastrukturdepartementet
Regleringsbrev 2020 Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) (.pdf)

Den svenska regeringen beslutar om förutsättningarna för
enskilda myndigheters verksamhet i årliga regleringsbrev som
innehåller uppgifter om myndighetens mål och ekonomiska ramar.
Regleringsbreven publiceras som PDF-dokument i Statsliggaren
(som är en del av Ekonomistyrningsverkets (ESV) webbplats).

callas pdfGoHTML kontroll - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Regleringsbrev 2020 Myndigheten för digital förvaltning - Framsida - Bild

Klicka på bilden

Exempel på PDF-dokument som helt saknar nödvändig strukturtaggning.

Alla Regleringsbrev,
kanske de viktigaste styrdokumenten för svenska myndigheter,
saknar helt nödvändig strukturtaggning och uppfyller ej PDF/UA.
Därmed ej tillgängliga för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Riksdagen
Motion 2019/20:2529 - Nationell definition av tillgänglighet (.pdf)

callas pdfGoHTML kontroll - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Riksdagen - Motion 2019/20:2529 - Nationell definition av tillgänglighet - Framsida - Bild

Klicka på bilden

PDF-dokumentet ovan,
som är en riksdagsmotion angående behovet
av en nationell definition av tillgänglighet
saknar helt nödvändig strukturtaggning och uppfyller ej PDF/UA.
Därmed ej tillgängliga för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Riksrevisionen
Årsredovisning 2018 (.pdf)

Riksrevisionen - Årsredovisning 2018 - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Riksrevisionen - Årsredovisning 2018 - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Riksrevisionens årsredovisning 2018,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
Årsredovisning 2018 (.pdf)

Myndigheten för digital förvaltning - Årsredovisning 2018 - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Myndigheten för digital förvaltning - Årsredovisning 2018 - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Myndigheten för digital förvaltning, Årsredovisning 2018,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Myndigheten för tillgängliga media (MTM)
Årsredovisning 2018 (.pdf)

Myndigheten för tillgängliga media - Årsredovisning 2018 - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Myndigheten för tillgängliga media - Årsredovisning 2018 - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Myndigheten för tillgängliga media, Årsredovisning 2018,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Yttrande Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet, 2018 (.pdf)

Sveriges kommuner och landsting - Yttrande över Förslag till föreskrifter tillgänglighet till digital offentlig service - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Sveriges kommuner och landsting - Yttrande över Förslag till föreskrifter tillgänglighet till digital offentlig service - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Sveriges kommuner och landsting,
Yttrande Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Valmyndigheten
Europaparlamentetsvalet 2019
Faktablad om att rösta (.pdf)

Valmyndigheten - Europaparlamentetsvalet 2019 - Faktablad om att rösta - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Valmyndigheten - Europaparlamentetsvalet 2019 - Faktablad om att rösta - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Valmyndigheten,
Europaparlamentetsvalet 2019 - Faktablad om att rösta,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Skatteverket
Dags att deklarera, 2019 (.pdf)

Skatteverket - SKV325 Utgåva 40 - Dags att deklarera 2019 - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Skatteverket - SKV325 Utgåva 40 - Dags att deklarera 2019 - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Skatteverkets deklarationsguide 2019 - Dags att deklarera,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Om krisen eller kriget kommer - På lätt svenska, 2018 (.pdf)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerade (2018-05-17)
ett antal broschyrer "Om krisen eller kriget kommer" på en mängd språk.
Broschyrerna påstods även vara "lättlästa" för personer med funktionsvariation.

callas pdfGoHTML kontroll - MSB Broschyr: Om krisen eller kriget kommer - Lättläst på svenska - Saknar helt taggar - Ej tillgänglig PDF - Uppfyller ej PDF/UA - Bild

Klicka på bilden

Exempel på ett PDF-dokument som helt saknar nödvändig strukturtaggning.
Därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Centrum för digital innovation (SCDI)
Digital Mognad i Offentlig Sektor, 2019 (.pdf)

Forsknings-/statusrapport från Centrum för digital innovation
om digitaliseringen i stat, landsting/regioner och kommuner.

callas pdfGoHTML kontroll - Exempel på PDF-dokument som här helt otaggat. is not accessible for all - Bild

Klicka på bilden

Exempel på ett PDF-dokument som helt saknar nödvändig strukturtaggning.
Därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
Policy for utveckling av programvara, 2019 (.pdf)

Myndigheten för digital förvaltning - Policy for utveckling av programvara - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Myndigheten för digital förvaltning - Policy för utveckling av programvara - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Myndigheten för digital förvaltning,
Policy for utveckling av programvara,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Faktablad: Bristande tillgänglighet är diskriminering, 2018 (.pdf)

Diskrimineringsombudsmannen (DO) - Faktablad: Bristande tillgänglighet är diskriminering - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Diskrimineringsombudsmannen (DO) - Faktablad: Bristande tillgänglighet är diskriminering - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Diskrimineringsombudsmannen,
Bristande tillgänglighet är diskriminering,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (JO)
Redogörelse 2018/19 (.pdf)

callas pdfGoHTML kontroll - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Justitieombudsmannen (JO) - Ämbetsberättelse - Redogörelse 2018/19 - Bild

Klicka på bilden

Exempel på ett PDF-dokument som helt saknar nödvändig strukturtaggning.
Därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Justitiekanslern (JK)
Årsredovisning 2018 (.pdf)

Justitiekanslern (JK) - Årsredovisning 2018 - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Justitiekanslern (JK) - Årsredovisning 2018 - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Justitiekanslern (JK), Årsredovisning 2018,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Sveriges Innovationsmyndighet (Vinnova)
Vinnova Rapport: VR 2019:2
Studie av definition och tillämpningar av
begreppet tillgänglighetsdesign (.pdf)

Vinnova - Rapport: VR 2019:2 - Studie av definition och tillämpningar av begreppet tillgänglighetsdesign - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Vinnova - Rapport: VR 2019:2 - Studie av definition och tillämpningar av begreppet tillgänglighetsdesign - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Vinnovas Rapport 2019:2,
Studie av definition och tillämpningar av
begreppet tillgänglighetsdesign,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
Remisspromemoria om förslag till föreskrifter om
tillgänglighet till digital offentlig service, 2019 (.pdf)

Myndigheten för digital förvaltning - Remisspromemoria om förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Myndigheten för digital förvaltning - Remisspromemoria om förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Myndigheten för digital förvaltning,
Remisspromemoria om förslag till föreskrifter om
tillgänglighet till digital offentlig service,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Funktionsrätt Sverige
Yttrande över Förslag till föreskrifter om
tillgänglighet till digital offentlig service, 2019 (.pdf)

Funktionsrätt Sverige - Yttrande över Förslag till föreskrifter tillgänglighet till digital offentlig service - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Funktionsrätt Sverige - Yttrande över Förslag till föreskrifter tillgänglighet till digital offentlig service - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Funktionsrätt Sverige,
Yttrande över Förslag till föreskrifter om
tillgänglighet till digital offentlig service,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Försäkringskassan
Om du har en funktionsnedsättning, 2019 (.pdf)

Försäkringskassan - Om du hat en funktionsnedsättning - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Försäkringskassan - Om du har en funktionsnedsättning - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Försäkringskassan, Om du har en funktionsnedsättning,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Arbetsförmedlingen
Årsredovisning 2018 (.pdf)

Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2018 - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2018 - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Arbetsförmedlingen, Årsredovisning 2018,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
SBAB Bank AB, Årsredovisning 2018 (.pdf)

SBAB Bank AB ägs till 100 procent av svenska staten.

callas pdfGoHTML kontroll - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - SBAB Årsredovisning 2018 - Bild

Klicka på bilden

Exempel på ett PDF-dokument som helt saknar nödvändig strukturtaggning.
Därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Statens Servicecenter
En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv, 2019 (.pdf)


callas pdfGoHTML kontroll - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Statens Servicecenter - En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv, 2019 - Bild

Klicka på bilden

Exempel på ett PDF-dokument som helt saknar nödvändig strukturtaggning.
Därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
Värderingsverktyg för ökad tillgänglighet i förskola och skola, 2018 (.pdf)


Specialpedagogiska skolmyndigheten - Värderingsverktyg för ökad tillgänglighet i förskola och skola, 2018 - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Specialpedagogiska skolmyndigheten - Värderingsverktyg för ökad tillgänglighet i förskola och skola, 2018 - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Specialpedagogiska skolmyndigheten,
Värderingsverktyg för ökad tillgänglighet i förskola och skola, 2018,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Myndigheten för press, radio och tv (MPRT)
Sammanställning tillgänglighetsuppföljning 2018 (.pdf)

callas pdfGoHTML kontroll - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Myndigheten för press, radio och tv, 2019 - Bild

Klicka på bilden

Exempel på ett PDF-dokument som helt saknar nödvändig strukturtaggning.
Därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Internetstiftelsen
Svenskarna och internet 2019 (.pdf)

callas pdfGoHTML kontroll - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Internetstiftelsen - Svenskarna och internet 2019 - Framsida - Bild

Klicka på bilden

Exempel på PDF-dokument som helt saknar nödvändig strukturtaggning.
Därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Begripsam AB
Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2017 (.pdf)

Rapporten är finansierad av Post- och telestyrelsen (PTS)

(En ny rapport för år 2019 är under framtagande)

Begripsam AB - Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2017 - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2017 - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Begripsam AB,
Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2017,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Post- och telestyrelsen (PTS)
Årsredovisning 2018 (.pdf)

callas pdfGoHTML kontroll - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Post- och telestyrelsen (PTS) - Årsredovisning 2018 - Bild

Klicka på bilden

Exempel på ett PDF-dokument som helt saknar nödvändig strukturtaggning.
Därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Kammarkollegiet (KMK)
Årsredovisning 2018 (.pdf)

Kammarkollegiet - Årsredovisning 2018 - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Kammarkollegiet - Årsredovisning 2018 - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Kammarkollegiet, Årsredovisning 2018,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Konkurrensverket (KKV)
Kommunikationspolicy 2018 (.pdf)

Konkurrensverket (KKV) - Kommunikationspolicy 2018 - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Konkurrensverket (KKV) - Kommunikationspolicy 2018 - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Konkurrensverket (KKV), Kommunikationspolicy 2018,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR)
Det här är universell utformning 2019 (.pdf)

DHR - Det här är universell utformning 2019 - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - DHR - Det här är universell utformning 2019 - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR),
Det här är universell utformning 2019,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Stockholm - En stad för alla (.pdf)

callas pdfGoHTML kontroll - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Stockholm - Stockholm En stad för alla - Bild

Klicka på bilden

Exempel på ett PDF-dokument som helt saknar nödvändig strukturtaggning.
Därmed helt otillgängligt för alla;
speciellt inte tillgängligt för avsedd målgrupp:
"Personer med funktionsnedsättning".
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!


PDF/UA - Ikon

Rekommenderad läsning om PDF/UA
ISO-standarden för tillgängliga PDF-dokument och -formulär

PDF/UA in a Nutshell - Framsida - Bild     PDF/UA Flyer Framsida - Bild

(Klicka på bilderna ovan för nedladdning av dessa guider)Livboj - Bild

  Behöver du hjälp med att skapa tillgänglig PDF enligt PDF/UA?

  Tillgänglig PDF (PDF/UA) säkerställer tillgänglighet till digital offentlig service för alla.

  Vi hjälper kunder att skapa önskad mängd av tillgängliga PDF-dokument,
  inifrån MS Office (Word and Powerpoint) och Adobe InDesign,
  eller från PDF-dokument genererade av andra programvaror.

  Intressant?

  Vi finns här för att hjälp dig - Kontakta NewFormat om tillgänglig PDF
Mer information och resurser

PDF/UA - Ikon


För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2020 NewFormat AB. All rights reserved.PDF/UA - Icon
Tillgänglig PDF