NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat

NewFormat AB

Vi gör PDF information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar
för framtiden och för så många som möjligt.

Vi skapar tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA.


Våra lösningar baseras på
erkända ISO-standarder baserade på PDF-teknik
och beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara från
leverantörer som är medlemmar i PDF Association.

Accessibility - Icon

Tillgänglig PDF
Varning - Ikon

Otillgänglig PDF är hinder för tillgänglig e-förvaltning / e-myndighet


  EU:s webbtillgänglighetsdirektiv garanterar att alla användare,
  oavsett funktionsförmåga, har lika tillgång till information och
  funktionalitet på webben;
  (svensk lag, 2019: "Lag om tillgänglighet till digital offentlig service").

  Barriärer som förhindrar interaktion med eller tillgång till en webbplats
  för personer med funktionsvariation kan betraktas som diskriminering.

  Undvik rättsliga risker genom att se till att även alla PDF-dokument
  på din webbplats är tillgängliga för alla; med eller utan funktionsvariation.

  PDF-formatet används för alla typer av dokument och används inom alla
  typer av näringsverksamhet, av myndigheter och av alla medborgare.
  PDF är ett tillförlitligt sätt att kommunicera korrekt information.

  All information som är värd att sparas och delas med andra
  sparas i form av PDF-dokument.
  Varje år skapas miljarder med PDF-dokument världen runt.
  Enbart inom svensk offentlig sektor skapas många miljoner PDF-dokument varje år.

  Sedan 2009 är det tvingande (enligt Riksarkivets föreskrifter)
  för svenska myndigheter att använda standarden PDF/A-1 vid
  elektronisk arkivering av kontorsdokument och digitala handlingar.


  En framgångsrik e-förvaltning förutsätter att all digital myndighetsinformation
  är tillgänglig för alla medborgare - framgången är beroende av "tillgänglig PDF".

  PDF-dokument som överensstämmer med ISO-standarden 14289 (PDF/UA)
  eller "tillgänglig PDF" är universellt tillgängliga för alla.

PDF/UA - Icon

  För att säkerställa obegränsad tillgång PDF-baserad information i
  alla avseenden måste PDF-filer uppfylla vissa krav.
  Dessa definieras sedan 2012 i ISO-standarden PDF/UA för
  "universellt tillgängliga PDF-dokument".

  PDF/UA är en kompletterande, processbaserad standard
  som är tillämplig för svenska myndigheter och organ,
  för att göra offentliga dokument universellt tillgängliga för alla.
  Ett PDF-dokument kan samtidigt uppfylla flera standarder,
  exempelvis både PDF/A och PDF/UA.

  PDF/UA-standarden är värdefull för alla medborgare,
  med eller utan funktionsvariation.
  Standarden underlättar speciellt för att personer med kraftigt nedsatt syn,
  otillräcklig förmåga att uttrycka sig i tal och skrift eller som har
  motoriska begränsningar kan ta del av och interaktivt använda
  PDF-dokument på egen hand.
  Dessutom är innehållet i PDF/UA-dokument som visas på mobila enheter
  mycket enklare för användarna att läsa än från ett vanligt PDF-dokument;
  ett värdefullt mervärde för alla medborgare.

  En flat eller avfasad trottoarkant underlättar tillträde för rullstolsburna.
  PDF/UA-standarden fyller motsvarande funktion för att undanröja "digitala hinder".
  Utan att begränsa mångfalden i PDF-teknik, fastställer och säkerställer PDF/UA
  en obegränsad tillgänglighet till innehåll i PDF-filer.

  För detta ändamål definierar PDF/UA-standarden krav för att utesluta hinder för
  tillgång till sidinnehåll, formulärfält, anteckningar, metadata och andra delar av PDF-filer.
  Detta medger att användare som använder tekniska hjälpmedel, såsom skärmläsare,
  en speciell mus eller röststyrning, kan interagera med innehåll i PDF-dokument.
  PDF/UA erbjuder i sin tur tydligt definierade kriterier som författare av PDF-dokument
  måste observera och beakta för att skapa tillgängliga dokument.
Varning - Ikon

  Svenska myndigheters verksamhetsdokument, PDF-dokument,
  är inte tillgängliga för alla!

  Tillgång till digital offentlig information är en grundläggande rättighet för alla;
  även myndigheters PDF-dokument utgör digital offentlig service.


  Sverige som nation är bunden till:

  • FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna,

  • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder,

  • svensk diskrimineringslag, och

  • svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service
   (SFS 2018:1937 & SFS 2018:1938)

  Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service är teknikneutral.
  Oavsett vilken teknik som myndigheten väljer för sin service
  (webb/HTML, PDF,...) måste den var utförd i en form så att den är
  tillgänglig för alla i samhället.


  Baserat på Sveriges åtaganden enligt ovan är det rimligt att antaga att
  svenska myndigheter är helt införstådda med vad dessa åtaganden innebär
  för den dagliga verksamhetsutövningen och medborgarnas förväntningar
  på att myndigheternas digitala information är tillgänglig för alla.

  En statusbild över var svenska myndigheter står när det gäller att erbjuda
  sina PDF-dokument som tillgänglig PDF visar något helt annat.
  Trots att Sverige är bunden till internationella utfästelser och lokala
  tvingande svenska lagar efterlevs inte dessa av svenska myndigheter.

  Med rätta kan man fråga sig varför de anser sig inte behöva följa dessa regelverk?


  NewFormat har undersökt hundratals PDF-dokument med avseende på
  hur väl de uppfyller ISO-standarden PDF/UA för tillgäng PDF
  (dokument publicerade på publika webbsidor av regeringskansliet,
  myndigheter, riksdagspartier, organisationer, och privat näringsliv).

  PDF-dokument/-rapporter från myndigheter och organisationer med
  offentlig finansiering som dessutom ofta har ett speciellt uppdrag
  att verka för ett tillgängligt samhälle för alla.

  Inte i något fall har vi lyckats finna dokument som uppfyller standarden vilket
  innebär att svenska myndigheter och övriga aktörer på ett systematiskt vis
  förmodligen bryter mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!

  Myndighetsverksamhet framställes ofta som varandes öppen, tillgänglig och transparent.
  Anmärkningsvärt är då att inte ens de mest centrala styrdokumenten för
  svensk myndighetsutövning eller myndighetsrapporter är utförda för
  att vara tillgängliga för alla i vårt samhälle.

  Som synes nedan förmår inte ens Statsrådsberedningen, Regeringskansliet,
  eller Regeringen, vårt lands mest centrala offentliga verksamheter,
  publicera PDF-baserade dokument som är tillgängliga för alla enligt kraven i
  lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  Tillgänglighet för alla till digital offentlig service blir därmed en trovärdighetsfråga:
  Om inte ens Statsrådsberedningen, Regeringskansliet och Regeringen går före,
  varför skall då andra myndigheter bry sig?


  Medborgare som inte kan ta del av digital offentlig information kan
  uppleva sig vara diskriminerade och därmed välja att vidtaga rättsliga
  åtgärder gentemot den svenska staten; detta gäller naturligtvis även
  anställda personer som till följd av funktionsvariation inte kan ta del av
  arbetsmaterial som är nödvändigt för arbetets utförande.

  Nu är det dags att undvika denna risk för legala påföljder
  genom att leva upp till gällande svensk lagstiftning.

  Standarden och tekniken för tillgänglig PDF har varit på plats sedan 2012.
  Det enda som nu återstår är att myndigheterna går från ord till handling
  och som policy och SKALL-krav slår fast:

"Alla dokument som baseras på PDF-teknik, och som finansieras av offentliga medel,
SKALL utföras enligt ISO-standarden PDF/UA".Nedan listade dokuments överensstämmelse med
ISO-standarden PDF/UA har testats med dessa verktyg:

callas pdfGoHTML och PDF Accessibility Checker (PAC 3)Access for All - PAC3 Check - Fel - Denna fil är uppfyller inte PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Banner

Felmeddelandet ovan visas när ett PDF-dokument saknar
korrekt intern strukturtaggning, vilket alla tekniska hjälpmedel
(till exempel skärmläsare, PDF-läsare) är helt beroende av
för att på ett korrekt sätt återge innehållet i ett PDF-dokument.
Ett sådant PDF-dokument är således inte tillgängligt för alla.
Sverige
SFS2018:1937 Lag om tillgänglighet till digital offentlig service (.pdf)

SFS2018:1937 Svensk Lag om tillgänglighet till digital offentlig service - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - SFS2018:1937 Lag om tillgänglighet till digital offentlig service - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
den svenska tillgänglighetslagen,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!

Det är ytterst anmärkningsvärt att inte ens detta
grundläggande dokument, som uttrycker själva lagen om
tillgänglighet för alla, tillhandahålls som tillgänglig PDF!
Sverige
Regeringen
Regeringsförklaringen 2019-09-10 (.pdf)

Regeringsförklaringen 2019-09-10 - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Regeringsförklaringen 2019-09-10 - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Regeringsförklaringen 2019-09-10,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!

Felmeddelande: "Corrupted PDF document".
Upplyser om att PDF-dokumentet har så stora interna tekniska brister
att det inte ens går att öppna av testverktyg för validering gentemot
ISO-standarden för tillgänglig PDF (PDF/UA)!
Sverige
Regeringskansliet
Regeringen 2019 (.pdf)

Regeringen 2019 - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Regeringen 2019 - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Regeringskansliets publicering av Regeringen 2019,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Regeringskansliet
Regleringsbrev 2019 Myndigheten för delaktighet (MFD) (.pdf)

Den svenska regeringen beslutar om förutsättningarna för
enskilda myndigheters verksamhet i årliga regleringsbrev som
innehåller uppgifter om myndighetens mål och ekonomiska ramar.

Regleringsbreven publiceras som PDF-dokument i Statsliggaren
(som är en del av Ekonomistyrningsverkets (ESV) webbplats).
Dessa regleringsbrev är dock inte tillgängliga för alla!

callas pdfGoHTML kontroll - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Regleringsbrev 2019 Myndigheten för digital förvaltning - Framsida - Bild

Klicka på bilden

Exempel på PDF-dokument som helt saknar nödvändig strukturtaggning.

Alla regleringsbrev,
kanske de viktigaste styrdokumenten för svenska myndigheter,
saknar helt nödvändig strukturtaggning och uppfyller ej PDF/UA.
Därmed ej tillgängliga för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Riksrevisionen
Årsredovisning 2018 (.pdf)

Riksrevisionen - Årsredovisning 2018 - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Riksrevisionen - Årsredovisning 2018 - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Riksrevisionens årsredovisning 2018,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
Årsredovisning 2018 (.pdf)

Myndigheten för digital förvaltning - Årsredovisning 2018 - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Myndigheten för digital förvaltning - Årsredovisning 2018 - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Myndigheten för digital förvaltning, Årsredovisning 2018,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Myndigheten för tillgängliga media (MTM)
Årsredovisning 2018 (.pdf)

Myndigheten för tillgängliga media - Årsredovisning 2018 - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Myndigheten för tillgängliga media - Årsredovisning 2018 - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Myndigheten för tillgängliga media, Årsredovisning 2018,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Yttrande Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet, 2018 (.pdf)

Sveriges kommuner och landsting - Yttrande över Förslag till föreskrifter tillgänglighet till digital offentlig service - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Sveriges kommuner och landsting - Yttrande över Förslag till föreskrifter tillgänglighet till digital offentlig service - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Sveriges kommuner och landsting,
Yttrande Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Valmyndigheten
Europaparlamentetsvalet 2019
Faktablad om att rösta (.pdf)

Valmyndigheten - Europaparlamentetsvalet 2019 - Faktablad om att rösta - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Valmyndigheten - Europaparlamentetsvalet 2019 - Faktablad om att rösta - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Valmyndigheten,
Europaparlamentetsvalet 2019 - Faktablad om att rösta,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Skatteverket
Dags att deklarera, 2019 (.pdf)

Skatteverket - SKV325 Utgåva 40 - Dags att deklarera 2019 - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Skatteverket - SKV325 Utgåva 40 - Dags att deklarera 2019 - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Skatteverkets deklarationsguide 2019 - Dags att deklarera,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Om krisen eller kriget kommer - På lätt svenska, 2018 (.pdf)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerade (2018-05-17)
ett antal broschyrer "Om krisen eller kriget kommer" på en mängd språk.
Broschyrerna påstods även vara "lättlästa" för personer med funktionsvariation.

callas pdfGoHTML kontroll - MSB Broschyr: Om krisen eller kriget kommer - Lättläst på svenska - Saknar helt taggar - Ej tillgänglig PDF - Uppfyller ej PDF/UA - Bild

Klicka på bilden

Exempel på ett PDF-dokument som helt saknar nödvändig strukturtaggning.
Därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Centrum för digital innovation (SCDI)
Digital Mognad i Offentlig Sektor, 2019 (.pdf)

Forsknings-/statusrapport från Centrum för digital innovation
om digitaliseringen i stat, landsting/regioner och kommuner.

callas pdfGoHTML kontroll - Exempel på PDF-dokument som här helt otaggat. is not accessible for all - Bild

Klicka på bilden

Exempel på ett PDF-dokument som helt saknar nödvändig strukturtaggning.
Därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
Policy for utveckling av programvara, 2019 (.pdf)

Myndigheten för digital förvaltning - Policy for utveckling av programvara - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Myndigheten för digital förvaltning - Policy för utveckling av programvara - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Myndigheten för digital förvaltning,
Policy for utveckling av programvara,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Faktablad: Bristande tillgänglighet är diskriminering, 2018 (.pdf)

Diskrimineringsombudsmannen (DO) - Faktablad: Bristande tillgänglighet är diskriminering - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Diskrimineringsombudsmannen (DO) - Faktablad: Bristande tillgänglighet är diskriminering - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Diskrimineringsombudsmannen,
Bristande tillgänglighet är diskriminering,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (JO)
Redogörelse 2018/19 (.pdf)

callas pdfGoHTML kontroll - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Justitieombudsmannen (JO) - Ämbetsberättelse - Redogörelse 2018/19 - Bild

Klicka på bilden

Exempel på ett PDF-dokument som helt saknar nödvändig strukturtaggning.
Därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Justitiekanslern (JK)
Årsredovisning 2018 (.pdf)

Justitiekanslern (JK) - Årsredovisning 2018 - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Justitiekanslern (JK) - Årsredovisning 2018 - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Justitiekanslern (JK), Årsredovisning 2018,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Sveriges Innovationsmyndighet (Vinnova)
Vinnova Rapport: VR 2019:2
Studie av definition och tillämpningar av
begreppet tillgänglighetsdesign (.pdf)

Vinnova - Rapport: VR 2019:2 - Studie av definition och tillämpningar av begreppet tillgänglighetsdesign - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Vinnova - Rapport: VR 2019:2 - Studie av definition och tillämpningar av begreppet tillgänglighetsdesign - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Vinnovas Rapport 2019:2,
Studie av definition och tillämpningar av
begreppet tillgänglighetsdesign,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
Remisspromemoria om förslag till föreskrifter om
tillgänglighet till digital offentlig service, 2019 (.pdf)

Myndigheten för digital förvaltning - Remisspromemoria om förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Myndigheten för digital förvaltning - Remisspromemoria om förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Myndigheten för digital förvaltning,
Remisspromemoria om förslag till föreskrifter om
tillgänglighet till digital offentlig service,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Funktionsrätt Sverige
Yttrande över Förslag till föreskrifter om
tillgänglighet till digital offentlig service, 2019 (.pdf)

Funktionsrätt Sverige - Yttrande över Förslag till föreskrifter tillgänglighet till digital offentlig service - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Funktionsrätt Sverige - Yttrande över Förslag till föreskrifter tillgänglighet till digital offentlig service - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Funktionsrätt Sverige,
Yttrande över Förslag till föreskrifter om
tillgänglighet till digital offentlig service,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Försäkringskassan
Om du har en funktionsnedsättning, 2019 (.pdf)

Försäkringskassan - Om du hat en funktionsnedsättning - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Försäkringskassan - Om du har en funktionsnedsättning - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Försäkringskassan, Om du har en funktionsnedsättning,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Arbetsförmedlingen
Årsredovisning 2018 (.pdf)

Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2018 - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2018 - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Arbetsförmedlingen, Årsredovisning 2018,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
SBAB Bank AB, Årsredovisning 2018 (.pdf)

SBAB Bank AB ägs till 100 procent av svenska staten.

callas pdfGoHTML kontroll - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - SBAB Årsredovisning 2018 - Bild

Klicka på bilden

Exempel på ett PDF-dokument som helt saknar nödvändig strukturtaggning.
Därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Statens Servicecenter
En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv, 2019 (.pdf)


callas pdfGoHTML kontroll - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Statens Servicecenter - En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv, 2019 - Bild

Klicka på bilden

Exempel på ett PDF-dokument som helt saknar nödvändig strukturtaggning.
Därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
Värderingsverktyg för ökad tillgänglighet i förskola och skola, 2018 (.pdf)


Specialpedagogiska skolmyndigheten - Värderingsverktyg för ökad tillgänglighet i förskola och skola, 2018 - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Specialpedagogiska skolmyndigheten - Värderingsverktyg för ökad tillgänglighet i förskola och skola, 2018 - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Specialpedagogiska skolmyndigheten,
Värderingsverktyg för ökad tillgänglighet i förskola och skola, 2018,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Myndigheten för press, radio och tv (MPRT)
Sammanställning tillgänglighetsuppföljning 2018 (.pdf)

callas pdfGoHTML kontroll - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Myndigheten för press, radio och tv, 2019 - Bild

Klicka på bilden

Exempel på ett PDF-dokument som helt saknar nödvändig strukturtaggning.
Därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Internetstiftelsen
Svenskarna och internet 2019 (.pdf)

callas pdfGoHTML kontroll - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Internetstiftelsen - Svenskarna och internet 2019 - Framsida - Bild

Klicka på bilden

Exempel på PDF-dokument som helt saknar nödvändig strukturtaggning.
Därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Begripsam AB
Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2017 (.pdf)

Rapporten är finansierad av Post- och telestyrelsen (PTS)

(En ny rapport för år 2019 är under framtagande)

Begripsam AB - Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2017 - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2017 - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Begripsam AB,
Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2017,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Post- och telestyrelsen (PTS)
Årsredovisning 2018 (.pdf)

callas pdfGoHTML kontroll - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Post- och telestyrelsen (PTS) - Årsredovisning 2018 - Bild

Klicka på bilden

Exempel på ett PDF-dokument som helt saknar nödvändig strukturtaggning.
Därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Kammarkollegiet (KMK)
Årsredovisning 2018 (.pdf)

Kammarkollegiet - Årsredovisning 2018 - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Kammarkollegiet - Årsredovisning 2018 - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Kammarkollegiet, Årsredovisning 2018,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Konkurrensverket (KKV)
Kommunikationspolicy 2018 (.pdf)

Konkurrensverket (KKV) - Kommunikationspolicy 2018 - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Konkurrensverket (KKV) - Kommunikationspolicy 2018 - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Konkurrensverket (KKV), Kommunikationspolicy 2018,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR)
Det här är universell utformning 2019 (.pdf)

DHR - Det här är universell utformning 2019 - Framsida - Bild PAC3 Check - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - DHR - Det här är universell utformning 2019 - Bild

Klicka på bilderna

PDF-dokumentet ovan,
som är den officiella PDF-publikationen av
Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR),
Det här är universell utformning 2019,
är inte korrekt taggat / uppfyller ej PDF/UA,
och därmed ej tillgängligt för alla.
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
Sverige
Stockholm - En stad för alla (.pdf)

callas pdfGoHTML kontroll - Uppfyller ej PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Stockholm - Stockholm En stad för alla - Bild

Klicka på bilden

Exempel på ett PDF-dokument som helt saknar nödvändig strukturtaggning.
Därmed helt otillgängligt för alla;
speciellt inte tillgängligt för avsedd målgrupp:
"Personer med funktionsnedsättning".
Bryter troligen mot svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service!
PDF/UA - Ikon

Rekommenderad läsning om PDF/UA
ISO-standarden för tillgängliga PDF-dokument och -formulär

PDF/UA in a Nutshell - Framsida - Bild     PDF/UA Flyer Framsida - BildPDF/UA - Ikon

  Behöver du hjälp med att skapa tillgänglig PDF enligt PDF/UA?

  NewFormat hjälper verksamheter att lokalisera och kartlägga
  alla sina dokument med avseende på PDF-tillgänglighet.

  Vi tillhandahåller verktyg och tjänster för att skapa tillgänglig PDF;
  antingen på egen hand ("gör-det-själv") eller som "Tillgänglig PDF som en tjänst".

  Våra verktyg kan regelbundet skanna och genomsöka webbplatser,
  interna nätverk, filsystem, mappar, filer,... för att hitta befintliga dokument
  med tillgänglighetsproblem samt sammanställa en statusrapport
  baserad på de funna resultaten.
  Rapporten visar då tillgänglighetsstatus för PDF-dokumenten över tid,
  inklusive åtgärder som krävs för att PDF-dokumenten skall uppfylla PDF/UA.


  Vi genomför gärna en provskanning/-granskning utan kostnad för dig!

  Vi finns här för att hjälp dig - Kontakta NewFormat om tillgänglig PDF
Mer information och resurser

PDF/UA - Ikon


För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2019 NewFormat AB. All rights reserved.PDF/UA - Icon
Tillgänglig PDF